Reus • Del 29 de Abril al 22 de Julio de 2011

Objectius: adquirir habilitats i recursos per portar a terme avaluacions d'estat ecològic amb índexs biològics basats en macroinvertebrats aquàtics d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua de la Comissió Europea (2000/60/CE) i els protocols de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Adreçat a:
professionals del medi ambient incloent-hi: tècnics de consultories ambientals, administracions, agències governamentals, empreses d'aigües, professors d'escoles, instituts i universitats, entitats ecologistes i mediambientals, doctorands, etc.

Durada:
90 hores presencials

Dates i horari:
Teoria: divendres 29 d'abril, de 15 a 20 h
Camp: dissabtes 30 d'abril i 14 i 28 de maig, de 9 a 17 h, i 11 de juny i 2 de juliol, de 9 a 16 h
Laboratori: divendres 6, 13, 20 i 27 de maig, 3, 10 i 17 de juny i 1, 8 i 15 de juliol, de 15 a 20 h
Examen: divendres 22 de juliol, de 16 a 18 h

Lloc d'impartició:
Facultat de Medicina i diversos rius del territori català.

Temari:

Teoria (5 h)
• Estat ecològic
espai- Definició i directiva marc de l'aigua (2000/60/CE)
espai- Qualitat biològica, fisicoquímica i hidromorfològica
espai- Nivells de qualitat
espai- Tipus d'indicadors biològics
• Macroinvertebrats aquàtics continentals
espai- Descripció
espai- Biologia i ecologia
espai- Grups de macroinvertebrats a Catalunya
• Metodologia
espai- Avantatges i inconvenients dels macroinvertebrats
espai- Tipus d'aproximacions i tendències
espai- Metodologies actuals
espai- Altres índexs biològics
espai- Avantatges i limitacions dels índexs biològics actuals
espai- Riscos laborals

Treball de camp (33 h)
Selecció del tram d'estudi, mostreig qualitatiu i quantitatiu i aplicació de l'índex IHF a diferents trams fluvials de Catalunya.

Laboratori (50 h)
Anàlisi de les mostres recollides al camp (processament de la mostra i identificació de macroinvertebrats) i càlcul i interpretació de diferents índexs biològics.

Al principi de cada classe de laboratori es tractaran breument (20 minuts) els diferents grups de macroinvertebrats.

  • Más información
CENTRO IBÉRICO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
C/ Pedro Cerbuna, s/n • Universidad de Zaragoza • 50009 Zaragoza
Web: www.cirefluvial.com • Correo electrónico:
Copyright 2022 © Centro Ibérico de Restauración Fluvial  •  CIF: G85631729
Desarrollo web: Sergiodelgado.net